ชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ในรั้ว SCT


Electronic life in SCT fences

บริการนักศึกษา

ทางวิทยาลัยมีบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักศึกษา อย่างครอบคลุม

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว,ข้อมูลการเรียน/ตารางเรียน/ผลการเรียน,ประเมินผู้สอนและการบริการของวิทยาลัย,ข้อมูลการเงิน/เงินกู้,ขอใช้บริการออนไลน์,ข่าวสารของวิทยาลัย

งานบริการห้องสมุด

ระบบสืบค้นหนังสือ,ระบบยืม/คืนหนังสือ,E-Book,พื้นทีเรียนรู้ด้วยตนเอง(self access learning area),พิมพ์-ถ่ายเอกสาร /เข้าเล่มเอกสาร/เคลือบบัตร

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบขอใช้บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย,ขอใช้บริการงานสื่อสารองค์กร,แจ้งซ่อมหอพักบ้านประดู่,เข้ารูปเล่มเอกสาร/เคลือบบัตร,สื่อสิ่งพิมพ์

บริการเครือข่าย Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่

Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่ในรั้ววิทยาลัย

Google Apps for Education

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps

บริการบุคลากร

ทางวิทยาลัยมีบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักศึกษา อย่างครอบคลุม

ระบบสารสนเทศบุคลากร

ข้อมูลส่วนตัว,ข้อมูลการเรียน/ตารางเรียน/ผลการเรียน,ประเมินผู้สอนและการบริการของวิทยาลัย,ข้อมูลการเงิน/เงินกู้,ขอใช้บริการออนไลน์,ข่าวสารของวิทยาลัย

งานบริการห้องสมุด

ระบบสืบค้นหนังสือ,ระบบยืม/คืนหนังสือ,E-Book,พื้นทีเรียนรู้ด้วยตนเอง(self access learning area),พิมพ์-ถ่ายเอกสาร /เข้าเล่มเอกสาร/เคลือบบัตร

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบขอใช้บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย,ขอใช้บริการงานสื่อสารองค์กร,แจ้งซ่อมหอพักบ้านประดู่,เข้ารูปเล่มเอกสาร/เคลือบบัตร,สื่อสิ่งพิมพ์

ระบบขอใช้บริการจองห้อง

จองห้องเรียน,ห้องประชุม

เช็คพัสดุออนไลน์

ตรวจสอบพัสดุออนไลน์ และสามารถรับพัสดุได้ที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัย